ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS)


ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงและนำเข้าข้อมูลคุณภาพน้ำทั่วประเทศที่ได้จากการติดตามและตรวจสอบในทุกๆปี จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 366 จุด และของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 269 จุด จาก 48 แม่น้ำ และ 4 แหล่งน้ำนิ่ง เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน สะดวกในการค้นหาและเรียกดูข้อมูล ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลคุณภาพน้ำทั่วประเทศผ่านทางเว็ปไซต์ http://iwis.pcd.go.th โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลคุณภาพน้ำล่าสุดจากการติดตามตรวจสอบประจำปี และข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งข้อมูลน้ำด้านอื่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับน้ำ อัตราการไหล ปริมาณฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และสถานะการณ์น้ำ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบสามารถเป็นเครื่องมือช่วยในการรายงานและวางแผนจัดการคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และการจัดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ หรือควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดต่างๆ รวมถึงประชาชนสามารถรับรู้สถานการณ์และเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินได้ง่ายมากขึ้น